photo_library ภาพข่าวกิจกรรม

เกษตรที่สูงลำพูน ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงและเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม
เกษตรที่สูงลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2567 (จ.ลำปาง)
เกษตรที่สูงลำพูน ลงพื้นที่ติดตามงาน เกษตรกรต้นแบบ ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นร่วมกับหญ้าแฝก ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เกษตรที่สูงลำพูน สนับสนุนพันธุ์พืชผักสวนครัวแก่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนเพื่อใช้ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่"
เกษตรที่สูงลำพูน ร่วมพิธีเปิด การจัดอบรมขยายผลโครงการ โคก หนอง นา ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ฯ

library_books แผนงานโครงการ